नंदा काकी (मराठी) - Marathi sex story ..

Discover endless marathi sex story and novels. Browse marathi sex stories,hindi adult, Marathi katha,erotic stories. Visit psychology-21.ru
User avatar
Fuck_Me
Platinum Member
Posts: 1107
Joined: 15 Aug 2015 03:35

Re: नंदा काकी (मराठी) - Marathi sex story ..

Unread post by Fuck_Me » 15 Oct 2015 04:34

कोणीतरी अचानक येईल या धास्तीने मी ती भाकरी तव्यावरून काढून बाजूला कट्ट्यावर ठेवली. करपलेली भाकरी कोण खाणार म्हणा ! नंदा जाऊन बारच वेळ झाला होता. ती बाहेर यायची काही चिन्हे दिसेनात तेव्हा मी gas बंद केला व बाहेर हॉलजवळ आलो. जरा वेळ तिथेच उभा राहिलो. अजूनही ती बाहेर येईना तसा मी घाबरलो. ‘ अरे हि आता बाहेर का येईना ? आत्ताच हिच्या गांडीला घासला म्हणून चिडली कि काय ? भडव्या आजची रात्र हाताने लवडा शांत केला असतास तर तुझ काय जाणार होतं का ?तिच्या गांडीलाच घासायला गेलास ते ? मार लेका..आता कसली ती झावायला मिळते ?’ मी मनात स्वतःलाच बडबडत होतो. हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून घेतल्यासारखे झाले होते. माझ्या सुखाचा शत्रू मीच बनलो होतो. जसजसा वेळ वाढत चालला तसतसा मी जास्तच अधीर होत गेलो. इतक्यात दरवाजा उघडल्याचा आवाज आला. मी अक्षरशः पळतच तिच्याकडे गेलो. पाहतो तर ती दारात उभी होती. चेहरा जरासा दमल्यासारखा वाटत होता पण तोंडावर तेच सेक्सी स्माईल होते ! ते हास्य पाहून मी जरा शांत झालो. ” काय करत होतीस तू ?” मी तिला विचारले. आता नुकताच जो आमचा अल्प शरीरसंबंध झाला त्यामुळे तिला अहो जाहो करण्यात काही अर्थ नव्हता. ” काही नाही !” ती सहज स्वरात उद्गारली. ” मग दार का लावून घेतलेस ?” मी अधीरतेने बोललो.

” हाश्ह्ह..!” तिने फक्त एक निःश्वास टाकला व मला बाजूला करून ती किचनमध्ये गेली. मी तिच्या पाथोपात होतोच. gas पेटवत ती म्हणाली, ” तुझं आपलं ठीक आहे रे…तू घासून शांत केलास पण माझं काय ?” माझ्याकडे न पाहताच ती बोलली. माझी ट्यूब पेटली. दार लावून हि आतमध्ये बोटे घालत बसली होती तर ! तिच्याजवळ जात मी हलक्या स्वरात बोललो, ” कशाला उगाच त्रास घ्यायचास ? मला सांगायचं …!” “काय ?’ मला पूर्ण बोलू न देता ती म्हणाली, ” काही नाही …..तू जे केलंस तेच मी केलं असतं पण…!” मी मध्येच थांबलो. ” पण काय ?” ती पटकन बोलली व तिने जीभ चावली. मी काय बोलणार याची तिला कल्पना तोवर आलेली होतीच. त्यामुळे मी पुढे काही बोललो नाही. आता जास्त वेळ तिथे थांबणे योग्य नव्हते पण तवा गरम झालेला असताना आपली पोळी भाजून घेण्याची तीच वेळ होती. मी तिच्या निकट जाऊ लागलो तशी अंग चोरत ती म्हणाली, ” अंह..आता नको…कोणी तरी येईल आता !!” ” मग कधी ?” मी आतुरतेने विचारले.” ” तू उद्या २ नंतर ये ! मी घरात एकटीच असते..पण..पण पुढच्या बाजूने येऊ नकोस. मागच्या बाजूने ये !” तिच्या शब्दांचा अर्थ मला लागला. मी फक्त हसलो व म्हटलं,” ठीक आहे. दुपारी येतो..पण…!” “आता आणखी कसला पण ?” तिने जरा त्रासिकपणे विचारले. ” काही नाही..आजची रात्र आणि उद्याची सकाळ घालवायची आहे तेव्हा..तेव्हा..जरा तोंड गोड केलं असतंस तर..!” मी सहज बोलून गेलो. तशी ती लटक्या रागाने म्हणाली, ” आता आणखी काय मिळणार नाही ! मघाशीच घ्यायचं ते घेतलंस कि !” मी काही बोललो नाही. बाहेर आलो. घरातून बाहेर पडलो. आता उद्याची वाट बघत बसने यापलीकडे हाती काही नव्हते ! कशीबशी रात्र गेली. सकाळ झाली. दुपार होत आली. जेवण होऊन हातवार पाणी पडले नाही तोच माझी पावलं गह्रातून बाहेर पडली. गावात जायचा रस्ता पकडून मी पुढे गेलो. जाताना नंदाच्या घरावर नजर गेलीच. घराचा दरवाजा बंद होता. नंदाने कालच मला मागून यायला सांगितले होते. त्यासाठी आता काही अंतर पुढे जाणे भाग होते. शेजारी घर असेल आणि शेजारीण आवडत असेल तर तिला अंगाखाली घ्यायला गावाला वळसा मारवाच लागतो ! काही अंतर चालून गेल्यावर उजव्या हातच्या बोळात मी शिरलो. बोळाच्या तोंडाला व दोन्ही बाजूला काही घरे होती. ती पार केल्यावर गावचा बाहेरचा भाग सुरु झाला. तो रस्ता तुडवत गेलो. उन्हाची रणरण होतीच पण लवकरच नंदा अंगाखाली येणार या कल्पनेसमोर ती रणरण काहीच नव्हती ! पुढे गेल्यावर परत उजव्या बाजूला वळलो. काही अंतर चालून गेल्यावर नंदाचे घर आले. तिथे घराच्या मागच्या बाजूला काही अंतरावर संडास बांधलेले होते. संडास व घर यांच्या मध्ये काही फुटांचे अंतर होते. संडासात जायचं असेल तर किचनमध्ये एक दरवाजा बनवला होता. त्या दारातून संडासात जायची वाट जात होती. तो दरवाजा देखील मस्तपैकी बंदिस्त असा केला होता. बाहेरून लोखंडी ग्रील व आत लाकडी दरवाजा अशी ती सिस्टीम होती. संडासच्या बाजूने मी पुढे गेलो. अपेक्षेप्रामाणे ग्रील उघडी होती पण दरवाजा बंद होता. मला वाटलं दार नुसतं लोटलं असेल …म्हणून दार ढकलायचा मी प्रयत्न केला पण …! दाराला आतून कडी होती. मी दारावर हलक्या हाताने थाप मारली.

प्रथम पावलांचा आवाज ऐकू आला…मग बांगड्यांची किणकिण आणि कडीला हात घात लागल्याचा आवाज आला व पाठोपाठ दरवाजा उघडला गेला. दरवाजा उघडून ती मागे सरकली व बेडरूमकडे गेली. मी आत शिरलो. प्रथम दार लावून कडी घातली आणि तडक बेडरूमकडे निघालो. अंगात कामवासना जाम उफाळली होती. चालत चालत अंगातील कपडे काढत मी बेडरूममध्ये पोहोचलो तेव्हा अंगावर फक्त अंडरप्यांट होती. ती कॉटवर नुसत्या परकर व ब्लाउजमध्ये बसलेली होती. तिला तशी पाहताच मघापासून बाळगलेला संयम सुटला. तसाच जाऊन तिच्यावर तुटून पडलो. तिला मिठीत घेऊन गादीवर झोपलो. तिच्या पाठीवरून, नितंबावरून हात फिरवत मी तिच्या ओठांची, गालांची, कपाळाची वेड्यासारखी चुंबने घेत होतो. परकरवरून तिचे नितंब कुरवाळताना मझ्या लक्षात आले कि तिने आत काहीच घातले नाही..तसा मी आणखीन चेकाळलो. तिला छातीशी घट्ट धरत मी उताणा झोपलो..ती माझ्यावर आली..माझ्या धसमुसळेपणाने तिचे स्तन चांगलेच माझ्या छातीवर घुसळून निघाले होते..ती देखील आवेगाने मला साथ देत होती..तिचेही हात माझ्या देहावर फिरत होते…तिचे ओठ माझ्या गळयाभोवती फिरत होते….इकडे मला आता दम धरवेना..एका झटक्यात तिला बाजूला केली…आणि अंडरप्यांट काढून टाकली…लवडा चांगलाच ताठला होता..तोंडाला पाणीही सुटलेले होते….मी तिच्याकडे पाहिले..तिने परकर वर करून मांड्या फाकवल्या…खूप दिवसांची इच्छा आज पूर्ण होणार अशी चिन्हे होती…त्यामुळे तिच्या योनीचे दर्शन घेण्याच्या मनःस्थितीत मी नव्हतो…म्हणूनच तिच्या योनीचे दर्शन घडताच मी आवेगाने पुढे गेलो…. तिच्या मांड्यांच्या मध्ये आलो…तिच्या कंबरेला हात घालून तिची कंबर जरा उचलली..केसांचं जंगलातून तिच्या पुच्चीचे भोक पाहिले ..माझ्या प्रत्येक हस्तस्पर्शाने ती झटके मारत होती..विव्हळत होती…पण इअकडे माझाच लवडा फुटायला झाला असल्याने तिच्याकडे माझे अजिबात लक्ष नव्हते…हवी तो पोजिशन जमताच मी उजव्या हाताने लवडा पकडला व तिच्या पुच्चीच्या तोंडावर ठेवला…आधीच तिच्याही पुच्चीत जाम वळवळ झालेली होती..पाणीही सुटले होते ..त्याशिवाय आजवर भरपूर संभोग केल्याने तिची योनी बरीच सैल झालेली होती. त्यामुळे मला फार जोर लावावा लागलाच नाही..पटकन लवडा आत घुसला..तिच्या योनीच्या उबदार स्पर्शाने मी आता जाम पेटलो..तसाच तिचं अंगावर ओणवा झालो व कंबर हलवू लागलो..तिने देखील आपल्या पायांची कैची माझ्या कमरेभावती मारून मला अंगावर ओढून घ्यायला आरंभ केला…काही क्षण उलटतात तोच माझ्या अंगातील जोर निघून गेला…एकदम संभोगाला सुरवात झाल्याने व जाम उत्तेजित असल्याने मी लगेच पाणी सोडून दिले होते…..त्यामुळे काहीसा मी नर्व्हस झालो..माझ्या मिठीचा विळखा जरा सैलावला..पण नंदा ! ती अनुभवी होती..तिने मग पुढाकार घेतला…तिने मला गच्च धरले व एका कुशीवर घेतले…माझा लवडा अजून तिच्या पुच्चीत होता…तिने आपल्या मांड्यांच्या मध्ये चांगलाच त्याला दाबला होता…माझ्या गळ्याची, गालांची चुंबने घेत ती मला तापवू लागली..मध्येच माझ्या कानाच्या पाळीला ती दातांनी दंश करत होती..तिचे हात माझ्या पाठीवरून कमरेवर फिरता होते…परिणामी माझी लवड्यात पुन्हा एकदा ताठरता येऊ लागली….लवडा ताठत असल्याचे लक्षात येताच मी पुन्हा तिला एकदम गच्च आवळली व कुशीवर असताना त्याच पोजमध्ये तिला झवू लागलो…गपागप गपागप फटके मारत होतो…तीही मला तशीच साथ देत होती…मध्येच आम्ही एकमेकांच्या ओठांना ओठ भिडवत होतो…मध्येच मी तिचे कुल्ले चिवळत तिच्या गुदेत बोट घालत होतो..तीदेखील मग तसेच करायची पण..माझे तिथले केस उपटायची !एकूण किती वेळ आम्ही असे एकमेकांना लागलो होतो माहिती नाही ..पण दरम्यान आम्ही अनेकदा गळलो होतो हे मात्र खरे…कधीतरी आम्ही थकलो..किती राउंड झाले होते माहिती नाही….पण आम्ही घामाने पूर्ण भिजलो होतो ….मी तिच्याकडे पाहिले..तिचा चेहरा घाम व माझ्या चाटण्याने ओळ झाला होता…अजूनही तिच्या छातीवर ब्लाउज होता पण ..तिची छाती वेगाने वर खाली होत होती..मांड्यांचा विळखा कधीच सैलावला होता..सर्वांगातून तृप्तीची एक अनुभूती येत होती..आता काही करायची किंवा उठायची देखील इच्छा होत नव्हती तरीही..तरीही..तिच्य� �� छातीकडे लक्ष जाताच तोंडाला परत पाणी सुटले.
.......................................

A woman is like a tea bag - you can't tell how strong she is until you put her in hot water.

User avatar
Fuck_Me
Platinum Member
Posts: 1107
Joined: 15 Aug 2015 03:35

Re: नंदा काकी (मराठी) - Marathi sex story ..

Unread post by Fuck_Me » 15 Oct 2015 04:34

मी हलक्या हाताने तिच्या ब्लाउजची बटने काढली व छाती मोकळी केली..आज तिने ब्रा घातली नव्हती..माझेही श्रम वाचले..तिच्या पूर्ण वाढलेल्या व ओघळायला आरंभ केलेल्या स्तनांवर मी हात आणि तोंड फिरवू लागलो…तिचे काळे सावले पण घट्ट असलेले उरोज व त्यावरील ते स्तनाग्र आणि त्यांचा तो मधुर असा येणारा गंध मला धुंद करत होता…तिच्या स्तनांना मी चोखू लागलो..तशी ती परत विव्हळू लागली..चित्कारू लागली..माझे मस्तक आपल्या छातीशी दाबू लागली ..मजाह हात पकडून तिच्या मांड्यांच्या मध्ये नेऊ लागली….मी ओळखले बाई परत पेटली आहे ! तरीही मला काही वेळ हवा होताच !! मी माझा हात सोडवला व तिचे पाय फाकवून तिच्या पुच्चीवर लवडा रगडू लागलो…मघापासून सतत गळाल्यामुळे त्याच्यात आता फारसा जोर राहिला नव्हता तरीही तिच्या पुच्चीला रगडून का होईन तो तिला शांत करत होताच…मी कडे तिचे स्तन चोखत ब्लाउज बाजूला केला..मध्येच तिच्या काखेत तोंड घालत होतो..काखेत केस भरपूर होते आणि तिथे साचलेल्या घामाचा दर्प डोक्यात जात होता ..! त्या दर्पाने माझा मरगळून पडलेला लवडा देखील फुरफुरू लागला…मला तो गंध हवाहवासा वाटला..मी तिचे स्तन हाताने कुस्कारात तिची बगल चाटू लागलो..तिचे केस तोंडात घेऊन मध्येच हलकेच उपटू लागलो..माझ्या या कृतीने ने हसायची तर कधी चीत्कारायची ! पण मला आता परवा नव्हती डावी – उजवी करत मी तिच्या दोन्ही बगला साफ केल्या !! लवडा तर आता जाम पेटला होता ..तिचीही पुच्ची पुन्हा एकदा फडफडू लागली होतीच…मग मी तिच्यापासून बाजूला झालो व तिला कॉटचा कोपरा धरून गुडघ्यावर बसायला सांगितले. तसा हा प्रकार तिलाही काही नवीन नव्हता..ती लगेच त्या पोजिशनमध्ये आली..तिचे काळे सावळे नितंब मी पाहिले ..प्रथम त्यावरून हात फिरवला..आणि मग तोंड..ओठ टेकवून जरा दात रुत्वले तशी ती चित्कारली ….मग मी तिची गांड पकडली व जरा कसरत करून तिच्या योनीत मागून लवडा घातला आणि मग मागून तिला झवू लागलो..माझाय्पेक्ष ा यावेळी ती जोर लावत होती,..वेगाने ती कंबर मागे – पुढे करत होती..तोंडाने चित्रविचित्र आवाज काढत होती..तिचे हेंदकाळणारे स्तन पकडत..हाताने कुस्कारात मी तिला आणखी उत्तेजित करत होतो…मधूनच तिच्या पाठीला चुंबत मी चाटत होतो..तिच्या देहाची चव काही निराळीच होती ! अखेर आमची धडपड काही मिनिटांनी थंडावली ! मी तिच्या पुच्चीत पाणी सोडले तरी काही क्षण मला फटके मारावेच लागले..कारण तिची ओव्हर संपली नव्हती.शेवटी ती देखील तृप्त झाली ! आम्ही थकून एकमेकांच्या शेजारी पडलो…काही वेळ गेला..कधी डोळा लागला माहिती नाही पण जेव्हा जाग आली तेव्हा रात्र पडत आली होती व आम्ही अजून तसेच नग्नावस्थेत एकमेकांना बिलगून पडलो होतो. मी उठलो. तिला उठवलं आणि कपडे घालून गडबडीने घरातून बाहेर निघून गेलो. त्यानंतर अनेकदा आम्ही चोरते का होईना संभोगसुख मनसोक्त लुटले पण त्यात आम्ही एकमेकांच्यात भावनिक पद्धतीने कधीच गुंतलो नाही. त्यामुळे इमोशनली आम्ही तसे निर्विकार राहिलो. तिला लवड्याची तर मला पुच्चीची गरज असल्याने आमचा संबंध तितकाच राहिला.
.......................................

A woman is like a tea bag - you can't tell how strong she is until you put her in hot water.