Marathi sexi stori-मराठी स्टोरी

Discover endless Hindi sex story and novels. Browse hindi sex stories, adult stories ,erotic stories. Visit psychology-21.ru
raj..
Platinum Member
Posts: 3402
Joined: 10 Oct 2014 01:37

Re: Marathi sexi stori-मराठी स्टोरी

Unread post by raj.. » 02 Nov 2014 14:35

रोजचि मूथ मरलि

रम रम सगलया इस्स वचकना। मे विसकी पुनयचा। मज़ वय 32। मे इस्स चया गोशति नेहमि वचतो। मे पहिलयनदच मज़ा अनुभव लिहितोय। मज़ा बुल्ला 7 इनचचा आहे आनि गेले 22 वरशे कम करतोय ( खोत वत्तया ना। )। आता मे गेलया 21 औगसत ला घदलेलि खरि घतना सनगतोय। हि गोशत आहे मजया कमवलिला गरम करुन करुन मज़ि पेरसोनल रानद बनवलयचि।
मज़या घरि वैशलि नवचि 20 वयचि कमवलि आहे। तिला कुनि कमवलि महनुच शकत नहि। हिनदि सिनेमतलया इतेम सोनग गनयचि हेरोइने वतते। पोरगि अजुन कुवरि होति। तिचया गलवरचा तिल मला नेहमि गरम करयचा। गेले 2 महिने मि तिला अनगखलि घययचा परयतना करत होतो।

मझया बेदरूम चि सफ़ै तिच करते। मज़ि बयको सकलि 9।00 वजता कमला जते। मज़ि पेहलि चाल : मे बथरूम मधये जऊन मझया फ़रेनचि उनदेरवेअर वर मुथ मरून मज़ा चिक गलयला लगलो। या चिकवर थोदा थुनकयचो आनि ति चद्दि दरमगे लतकवून थेवयचो। धूवयचे कपदे गोला करतना तो चिक तिला हतला चितकयचा। मे दोनदा तिचा हत चिकत झलेला चोरुन पहिला होता।

एक दिवशि मे मझया निघत पनतचया खलचया बतनतुन मझा बुल्ला बहेर कधला। दोन पयतुन मझया फ़सत गोतया दिसतिल असा पोतवर पय फ़कवून ज़ोपलो। मझा गोतयवर भरपुर झत होति। 9।15 ला वैशलि वर आलि। दोन मिनिततच तिचि नजर मज़या गोतयवर पदलि। तिन मे ज़ोपलयचि खत्रि केलि आनि गोतया बघू लगलि। हे सगला कपतचया आतलया आरशयत मे पहत होतो। पोरगि गरम वहययला लगलि। तिचा दवा हथ तिचया दवया आमयला चोलु लगला होता। ऊजवया हत ति मज़या गोतयकदे आनयला लगलि पन गोतयना हत ना लवतच ति मगे फिरलि आनि खलि निघून गेलि। ति गेलयवर 10 मिनितननतर मि ऊथलो, दात घसले आनि वरूनच तिला आनघोलिसथ गरम पनि आनयला सनगितले। आनि एकदुम मला नवि इदेअ सुचलि। मे मझया कखेत दधिचा सबन लवला, आअनि ऊजवया हतत दधिचे खोरे घेऊन तिचि वत पहु लगलो। ति येत असलयच चहूल घेऊन कखेतले केस कधू लगलो। यवेलि मज़या कमरेला फ़कत तोवेल गुनदलला होता। ति पनि घेऊन आलि। आनि तिने मला कखेतले झत कधतना बघितले। ति महनलि “सिर, पनि” आनि तिथून पलून गेलि।तया ननतर मे रोजचि मूथ मरलि। आनघोल केलि आनि आवरून कमला गेलो।

पोरितला बदल मज़या लक्षत येत होया। ननतरचे 4 दिवस मे तसला कहि केला नहि।मज़यकदे बरिच क्सक्सक्स पुसतक आनि सद आहेत। तयतलि 2 खूप घनेरदि फोतोचि पुसतके इसत्रिचया कपदयखलि लपवलयसरखि ऊघदून थेवलि। थेवतना वैशलिला पुसतके दिसतिल यचि खबर घेतलि। मग मे ओफ़्फ़िसेला निघून गेलो। तया दिवशि मे मुद्दम 4 वजता लवकर घरि आलो। बेल्ल वजवलयवर वैशलिला दार ऊघदयला वेल लगला। दरवजा ऊघदलयवर मे वैशलिला नित बघितले। ऐखदि गरम बै एकदुम गार ज़लयवर जशि दिसते तशि वैशलि दिसत होति। मि विचरले “ ज़ोपलि होतिस का?” ति हो महनलि। मग मे बेदरूम मधये गेलो आनि गुपचुप पूसतके बघितलि तर गदबदित ति पूसतक थेवलि होति। मे परत गेलो आनि 5 वजता आलो , आता पूसतक नित थेवलि होति। वैशलि पन आता रेलक्स वतत होति।

मे रोज तिथे पूसतक थेऊ लगलो। रोज पूसतक वचून परत वैशलि आहे तशि थेवयचा परयतना करयचि। पूसतकत फ़र हलकत ज़वज़विचे फोतो ति बघयचि। पूसतकत 2 बयकनचा समभोग, लवदा चतयचे फोतो पन होते। आता मि घरिच थमबयला लगलो। वैशलिचि खूप चिदचद ज़लि। आता तिला दुपरि पूसतके वचता येत नवहति। आता दुपरि मे क्सक्सक्स सद सोमपुतेर वर पहयला लगलो। वैशलि पन लपून हे पहू शकेल यचि मे वयवसथा केलि। दरवजला चैन लवून मे सद बघयचो। मोनितोर चया ससरीन दरवजकदे होता। आनि ससरीनवर दरवजचे रेफ़लेसतिओन दिसयचे। मला महिति होता कि मझ समन ( वैशलि ) यत पन फसनर, पन यला 12 दिवस लगले। तया दिवशि मे गनद मरयचि बलुए फ़िलम बघत होतो। लुनद बहेर कधून मुथ मरत हतो। मला दरवजयचया रेफ़लेसतिओन मधये हलचल दिसलि। मे जोरजोरत मूथ मरु लगलो। 5-7 मिनितत मझया चिकचा फ़वरा ऊदतना वैशलिने बघितला। मग मे मझा चिक मज़या छतिला चोलला आनि मज़या निप्पले वर पन लवला। थोदा चिक मुद्दम चतला। वैशलि सगले पहत होति। सद समपलि, वैशलि निघून गेलि होति, मे पस बनद केला । कपदे आवरून खलि गेलो। वैशलि चोरुन मज़या पनत कदे पहत होति।

आता मे या सगलया मेहेनतिचा फल खयचा निरनय घेतला, करन मज़ि बयको मुमबैला तिचया मवशिकदे पुजेसथि जनर होति। मे बयकोला सकलि 6।00 वजता पुने सततिओनवरुन वोलवो मधये बसवून दिले। घरि येऊन वशलिचया सवपनत ज़ोपि गेलो।मे 8।00 वजता ऊथलो, वैशलि 8।15 ला आलि। बरुश करून मे तिचयकदून चहा पिलो। शेवतचे तपवून मग तिचयवर चधयचे थरवले। मे मज़ि झत त्रिम्मेर ने सनदस मधये कपून तकलि आनि तशिच तिला दिसतिल अशि रहून दिलि, मग बथरूम मधये आनघोल केलि। खलि येवून वैशलि कदून नशता केला।

तिला सनगितले “मे आज ओफ़्फ़िसेला जनर नहि , वरति सोमपुतेर वेर कम करिन।” वरति येवून मे एक पतल दोरि दरवजयचया सतोप्पेरला आनि मज़या सोमपुतेर चैरला बनधलि। तयमुले मे जर चैर हलवलि तर दरवजा ऊघदेल। दरवजा दोन वेला चैर हलवून ऊघदतो का ते बघितले। 11।00 वजता पस चलु केला। खूप हलकत सद लवलि। मे नगदा ज़लो आनि मूथ मरयला लगलो पन आज मज़ सगला लक्षया दरवजकदे होते।11।20 ला वैशलि सनदस मधये गेलि। दहा मिनितननतर फ़लुशचा आवज आला। मला वततया पोरगि मज़ि झत बघून तिथेच गरम ज़लि असवि। 10-12 मिनितननतर मोनितोरचया ससरीनवर दरवजयचया परकशत थोदि हलचल दिसलि। मे समजलो मज़ि जवन हसिना आलि। मे मूथ मरना चलू थेवला। ति ससरीन वर ज़वज़वि बघत होति। मे 7-8 मिनुते वात पहिलि। आता मे जोरत मज़या उजविकदे चैर सरकविलि। दरवजा अरधा ऊघदला। तिचा उजवा हात सलवर वरुन पुच्चि चोलत होता आनि दवा हात दवया आमयला दबत होता। मे तिचयसमोर नगदा ऊभा झलो, 2 सेसोनद तिला कहि कलले नहि, तो परयनत मे तिचया जवल पोहोचलो होतो, तिने पलून जयचया परयतना केला पन तोपरयनत मे तिला मगून पकदले होते। तिचा उजवा थन (अम्मा) मझया दवया हततचया पनजत आनि दवा थन (अम्मा) उजवया हतचया पनजत पकदले। तिचे अम्मे गुबगुबित होते। मे तिला मज़या छतिवर दबून घेतले। मज़ा लवदा तिचया गनदिचया चिरेत दबला। आता ति कहि करु शकत नवति। मे लघेच तिचे थन दबयला सुरुवत केलि , कुत्रसरखे तिचया गनदिवर चधयला लगलो। तिचि मान चतयला लगलो , तिचया कानचि पलि दतत धरून ओधयला लगलो। ति कहि बोलयचया आत तिचा उजवा अम्मा आनि कमर पकदून तिला गदिवर तकले। तिचा दवा हात मजयखलि फसवला आनि उजवया हतने तिचा ऊजवा हात तिचया मनेखलून पकदला। तिचया दोनहि पयत मज़ा दवा पाय तकून तिचे पाय फकवले। आता मे तिचया सलवरचि नदि खोललि। सलवर मधये हात घतला, आत निसकेर नवति। मधलया बोतने तिचा दना चोलयला लगलो। तिचि जवन चाति वरखलि होत होति।

ति पहिलयनदा बोललि “ददा , खलि नको वर कर” मे लक्षया दिले नहि। पन मे मज़ि छति तिचया अम्मयवर दबून तिचया ओथला मज़या ओथनि बनद केले। 4-5 मिनुतननतर ति मला साथ दययला लगलि। तिने जीभ मज़या जिभेला घसयला सुरवत केलि आनि मज़या खलि अदकलेलया हतने मज़ि पाथ चोलु लगलि। पोरगि मज़यखलि ज़ोपयला आता तयर होति, मज़यकदून फलवून घयाला पन तयर होति। आता मे पुरनपने तिचयवर ज़ोपलो। मज़ा बुल्ला तिचया पुचिवर होता। मे किस्सिनग थमबवले। तिचे ओथ मज़या ललेमुले चिकत ज़ले होते। ति महनलि “ दोन मिनुते थमबा न” मे महनलो “कशला ?” ति बोललि “पलेअसे” । मे तिचयवरून बजुला हतलो। मज़या शरिरकदे नीत पहु लगलि। मज़या छतिवरून हात फरवत महनलि “रोज केस कधता क” मे महनलो “आता तुज़ि छति दखव, कपदे कध” ति महनलि “ तुमहिच कध” मे महनलो “मे फदून कधील” ति घबरलि आनि कपदे कधू लगलि। बरैस्सेर नवहति। नगदि ज़लयवर तिला जवल घेतले। ति अम्मे लपवत होति। मे तिला जवल घेऊन तिचा दवा अम्मा चतयला लगलो आनि उजवा दबयला लगलो। तिने मज़ि मान तिचया अमयवर दबलि। मि तिहया बोनदिवर जीभ फिरवु लगलो। तिला माज ययला लगला। मे आता तिचया कहेतले केस चतयला आनि दतने ओधयला लगलो। ति महनलि “मझि ज़त कधनर क” मे गप्प रहिलो। आता मे मधले बोत तिचया पुचिवर फिरवत होतो। मे बोत तिचया पुछित घतले। ति ताथ ज़लि, मज़ा हात दोन पयत पकदून थेवला आनि मज़े तोनद अम्मयवर दबून थेवले। वैशलिचा चिक निचत होता। मज़ा हात तिचया पनधरया चिकने बरबतला। थोदया वेलने ति रेलक्स ज़लि। मे तिचा चिक चतला आनि तिला पन तिचा चिक चतयला लवला।

तिला विचरले “खुश का?” ति हो महनलि। मे महनलो “आता मला खुश कर” ति महनलि “काय करु” मे महनलो “ लवदा चत”। ति लनचे तोक चतु लगलि। मे महनलो “पुरन चत” ति अक्कहा चतु लगलि। मग मे तिला गोतया चतयला सनगितले। तिने गोतया तोनदत घेऊन जीहेने चतु लगलि।

तयननतर तिला खलि ज़ोपवले। तिचे पाय फकवून तिचया पयत बसलो। तिचया दनयवर लनद घसयला लगलो। 5 मिनुते दना रगदलयवर लुनद तिचया फतित थेवयला लगलो तर महनलि “हलु करा, पहिलयनदा करतिय” मे महनलो “ मग रकत ययला पहिजे, तु नहयलिस केवह”ति समजलि आनि महनलि “दिरेसत चधा कहि कलजि करु नक” मे पहिला जोरदर दनका लवला, अरधा लुनद एका दनकयत तिचया पुचित होता, ति जोरत ओरदलि “आईईईइ……।ग्गग्ग”तिचया आवजनि मला जोर आला। मे जोरजोरत तिला ज़वु लगलो। तिचया कोवया तजया पुचवर मे 20 मिन। चधत होतो। ति आता सवरलि होति आनि ति पन खलून गनद उचलून ज़वून घेत होति। 3 वेला ति शनत ज़लि होति। मग 3 मिन। खूप जोरजोरत ज़वून तिचया पुचित मज़ा चिक फवरला। आनि तिचयवर निजून रहिलो।शनत ज़लयवर ऊथलो,बुल्ला पुचितुन बहेर कधला। तो तिचया चिकनि आनि रकतनि भरला होता। तिचि पुचि, झत, दना, गनद लल-पनधरया चिकनि बरबतलि होति। तिचया पुचिचे भोक मोथा ज़ल होत। मे तिला जबरदसतिन लुनद चतुन साफ़ करयला लवला। तिचा चिक आनि रकत तिचया अम्मयला चोलले। आनि तिलपन चतयला दिले। पन सगले होवूनसुद्दहा वैशलि खूश होति।
मला नोरमल्ली 40-45 मिन। लगतत , पन या पोरिन मला 20 मिनुतत ज़दयला लवले।

raj..
Platinum Member
Posts: 3402
Joined: 10 Oct 2014 01:37

Re: Marathi sexi stori-मराठी स्टोरी

Unread post by raj.. » 19 Dec 2014 09:09

Pyari mami

MARATHI FONT

खरे तर मला खुप आधीपासून माझ्या मामी विषयी आकर्षण होते. जेव्हा तिचे लग्न झाले तेव्हा ती १८-१९ ची होती. मी त्या वेळी ११-१२ वर्षांचा होतो. तेव्हा काही वाटत नव्हते पण १५-१६ वय झाले. आणि मग दिसेल ती तरुणी मन वेधू लागली. या सुमारास माझी मामी गावी रहात असल्याने आमची भेट नव्हतीच. तसेच जी काही भेट होई त्यात काही असे मला तिच्याविषयी वाटत नसे. जेव्हा मी २० पार झालो तेव्हा ती २५ पार आणि २ मुलांची आई बनली होती. याच सुमारास ती आमच्याकडे रहायला आली. म्हणजे आमच्या घरी नव्हे तर घराच्या नजिक. दरम्यान ती खुप बदललेली होती. लग्नाआधी एकदम सुकडी असलेली आता ज़रा भरलेली होती. स्तन काही ख़ास नव्हते पण नितम्ब जबरदस्त होते. तिचे चालताना लयबद्ध डोलणारे नितम्ब पाहून माझ्या मनात वासना निर्माण होऊ लागली. तिचे ओठही भरीव होते आणि फिकट बदामी रंगाचे होते. तिच्या ओठांची नव्हाळी मला घायाळ करू लागली. आता मी तिच्याकडे जास्त निरखून पाहू लागलो. तिला स्पर्श करण्याची मात्र हिम्मत मला होत नव्हती. अनेकदा तिला कल्पनेत मी भोगत असे पण प्रत्यक्षात मात्र मी कोरडा.

अशी २-३ वर्षे निघून गेली. आणि एक दिवस उगवला. गावी आम्ही सर्व सुटीला गेलो होतो. सोबत मामा आणि त्याचे कुटुंब देखिल होते. तिकडे आम्ही एकत्र राहत असू. गावी सकाळी मी लवकर उठत असे. त्या दिवशी सकाळी ६ वा. मी उठलो. अंघोळ उरकून मी बाहर हॉल मध्ये बसलो होतो. गावी घर मोठे असून त्यात २ बाथरूम आहेत. त्यातील एक हॉलच्या बरोबर समोर आहे. मी जेव्हा तिथे पेपर वाचत बसलो तेव्हा ७.३० होउन गेले होते. समोर बाथरूमात कोणीतरी अंघोळ करीत होते. अचानक दरवाज़ा उघडण्याचा आवाज़ आला अणि मी सहज तिकडे पाहिले.

समोर मामी उभी होती. नुकतीच तिची अंघोळ झाली होती. तिच्या अंगात फ़क्त ब्लाऊस अणि पेटीकोट असून छातिचे उभार टॉवेलने झाकले होते. मला समोर पाहून ती देखिल काही क्षण थबकली. मी तिला अधाशीपणे बघत होतो. तिने केस सोडले होते. तिच्या मुखावर पाण्याचे थेंब होते. तिचा सर्व देह कमनीय भासत होता. अचानक ती सावध झाली व हॉलच्या शेजारी असलेल्या खोलीत ती गेली. तेव्हा मी उठालो व तिचे पेटीकोट मधून दिसणारे नितम्ब पाहून घेतले. नंतर बाथ्रूमात गेलो तर तिची धुतलेली निकर तिथेच होती. नुकतेच घडलेले दर्शन पाहून लिंग ताठले होतेच, मग तिची निकर हाती घेउन त्यात योनिभागावारिल जागेवर लिंग घासू लागलो. जेव्हा त्यातून वीर्य बाहर पडले तेव्हा थंड झालो. मग तिची निकर न धुत तशीच ठेवली. मी बाहेर आलो व ती बाहेर साडी नेसून उभी होती, ती बाथरूमात गेली. तिने दरवाज़ा बंद केला. मी तिथेच हॉल मध्ये बसून राहिलो. एक ५-७ मिनिटानी ती बाहेर आली. तिच्या हातात धुतलेली साडी,पेटीकोट होते. तिने माझ्याकडे रागाने पाहिले व बाहेर कपडे सुकत घालायला गेली. मी देखिल तिच्या मागे गेलो. तिने साडी,पेटीकोट सुकत घातले. निकर अणि ब्लाऊस तिने पेटीकोट मधून आणले होते ते वाळत घातले. मग ती आत घरात निघाली तर मी दारात उभा होतो. तिने क्रोधित नजरेने मला पाहिले पण मी मिस्किलपणे हसत होतो. तिचे धारदार नाक आणि ओठ याक्षणी मला खुप मादक वाटू लागले. ती रागीट स्वरात म्हणाली, "बाजुला हो!" मी बाजुला झालो व हलकेच म्हणालो, "धुण्याची काय गरज होती? तशीच घातली असती तर तिथे काही कमी होणार नव्हते." हे बोलताना हळूच मी माझा हात माझ्या लिंगावर ठेवला. ती तशीच काही न बोलता रागाने पाय आपटत आत गेली. त्यावेळी तिचे नितम्ब जास्तच डोलत होते.

मी मग आत गेलो. त्या दिवशी खुप विचार करून मी ठरविले की १-२ दिवसात घेउन सोडायचे. मग होइल ते होइल. २ दिवस मी वाट बघितली आणि मला हवी ती संधि प्राप्त झाली. काही कामानिमित्त घरातील सर्व बाहेर गेले होते. घरात मी,मामी व आजी असे तिघेच होतो. दुपारी आजी जेवण करून झोपली. मी देखिल जेवण उरकून घेतले होते. मामी सर्व आवरून वर पहिल्या मजल्यावरील खोलीत झोपायला गेली होती. मी कानोसा घेतला. वर जाणारा जीना जेथून जातो तेथील दरवाज़ा कड़ी लावून बंद केला. दबक्या पावलानी मी वरच्या खोलीत गेलो. ती पलंगावर झोपली होती. तोंडावर तिने पदर ओढून घेतला होता व ती भिंतीकडे तोंड करून झोप्ल्याने तिची पाठ दाराकडे होती. मी हलकेच आत शिरलो व दार बंद केले आणि कड़ी सरकवली. पलंगानजिक जाऊन मी अंडरप्यांट शिवाय सर्व कपडे उतरवले. ती एका कुशीवर झोपली असल्याने तिचे नितम्ब जरा जास्त बाहेर दिसत होते. आता मला कड निघत नव्हता. होइल ते होइल म्हणून मी तिच्या शेजारी बसलो आणि तिच्या पाठीकडे तोंड करून एका कुशीवर झोपलो पण खुप खाली सरकून. म्हणजे तिच्या नितंबाकडे माझे डोके होते. हात पाय सुन्न झाले होते. अंगातून थंड कापरे सुटत होते. लिंग तर कमालीचे ताठले होते.

बस्स, मी लगेच तिच्या कमरेत हात घातला आणि तिला जवळ खेचले. तिच्या नितम्बात

मी तोंड खुपसले आणि ते मी चावू लागलो, चुम्बू लागलो. माझा हात तिच्या मांड्यामध्ये फिरत होता. अचानक या झालेल्या हल्ल्याने ती दचकली आणि ओरडली,"ए.........कोण आहे............" मी लगेच सावरलो आणि वर सरकत तिच्याकडे बघितले. ती उठत होती, मला बाजुला ढकलत होती पण मी तिला घट्ट धरून खाली झोपवले होते. मी तिच्या मुखासमोर तोंड नेले. तिच्या डोळ्यात अंगार फुलला होता तर तिच्या श्वासतुन क्रोधाग्नि धुमसत होता. माझे डोळे वासनेत बुडाले होते तर श्वासतुन कामाग्नि उसळत होता. "सोड मला.." अशी ती दबक्या रागीट स्वरात बोलली. "जरुर पण, तत्पूर्वी माझा कामज्वर तू थंड कर, मगच मी तुला सोडेन." असे मी म्हटले. तिच्या माथ्यावर,नाकावर घर्मबिंदु जमा झाले होते. "कोणाला बोलतोयस हे? मी तुझी मामी आहे. मुकाट्याने सोड नाहीतर बघ...." क्षणभर मन द्विधा झाले पण लगेच सावरलो. मी म्हणालो,"एका अटीवर सोडतो. मला तुझ्या ओठांचे आणि नितंबाचे चुम्बन देणार असशील तर..!" "नाही..... हे नाही जमणार!" तिचा निर्धार ऐकताच मी तिच्या अंगावर झोपलो. तिच्या योनिभागावर लिंग दाबले आणि स्तन छातीने चेपले. तिच्याकडे रोखून बघत मी माझे ओठ तिच्या निकट नेले. तिचे श्वास मला धुंद करीत होते. मी हलकेच पुटपुट्लो,"सांगतो तसे कर नाहीतर मनात नसताना देखिल मला जबरदस्ती करावी लागेल." असे म्हणत मी लिंग अजुन दाबले. तिच्या नासिकेची चुम्बने घेत मी तेथील घर्मबिंदु चाटले. तसेच खाली तोंड नेत तिच्या गालांचे चुम्बन घेत कानाच्या पाळीला हल्केच चावा घेतला. ती चित्कारली,"आह...." मी तिच्याकडे बघितले. मग तिच्या ओठांवर ओठ धरले पण त्यांचा स्पर्श घेतला नाही. हळूच मी जिभेने तिच्या ओठाना चाटू लागलो. मधुनच ती तोंड उघदत होती पण मी चुम्बन घेत नव्हतो. तिची द्विधा स्थिति झाली होती. होकार दिला तर ठीक नाही तर जबरदस्ती मी करणार होतोच, शिवाय माझ्या हालचाली तिला उत्तेजित करत होत्या. अखेर तिने निर्णय घेतला व म्हणाली,"तुझ्या अटी मान्य पण अधिक काही नाही." "खरे सांगतेस?" माझा विश्वास बसत नव्हता. "हो अगदी खरे!" मी मग बाजुला झालो. ती उठली आणि बसली व म्हणाली,"घे!" पण मी म्हटले,"असे नाही. आधी नितंब मग ओठ." तशी ती त्रासिक स्वरात बोलली,"काहीतरीच काय? तिथे काय आहे एवढे!" "तुला नाही समजणार ते! तुझे नितम्ब काय चीज आहे? जेव्हापासून पाहिले आहे तेव्हापासून मरतोय ते खायला." "जशी तुझी मर्जी!" असे म्हणत ती एका कुशीवर झोपली. "नाही, असे नाही. साडी काढून पालथी झोप." तिने संशयाने माझ्याकडे बघितले तसे मी म्हटले,"जसे आपले ठरले तेच होईल. अधिक काही नाही."

ती उठली आणि साडी फेडून बसून राहिली. आता खरी परीक्षा माझी होती. ती विरोध सोडून सहकार्य करत होती. मला आता पुढाकार घ्यायचा होता, पण अडचन अशी की मी याआधी कधी संभोग न केल्याने त्याचे तंत्र माहिती नव्हते. जे माहिती होते ते अश्लील सिनेमातील होते, ज्याचा येथे काही उपयोग नव्हता. तिचे अनावृत्त शरीर खुपच मादक दिसत होते. माझे लिंग तर अधीर झाले होते पण मी संयम सोडला नाही. 'पेटीकोट देखिल काढ!" कापत्या आवाजात मी बोलून गेलो. का कोणास ठावूक मघाशी विरोध करणारी मामी आता सर्व ऐकत होती. तिने पेटीकोट उतरला आणि एकदम सेक्सी नजरेने ती माझ्याकडे बघू लागली. मघाशी जे डोळे आग ओकीत होते तेच नेत्र आता शराबी दिसत होते. त्यात आव्हान साठले होते. माझी नज़र तिच्या छातिवरून खाली गेली. तिच्या स्तनात मला इंटरेस्ट नव्हताच, तेव्हा खाली आणखी पाहिले तर पोट किंचित स्थूल होते व एखादी वळी पडलेली. त्याखाली तिची नाभि पण काही आकर्षक नव्हती. तिथून खाली तिची निकर दिसली. फिकट गुलाबी निकर जुन्या पद्धतीची जी मांडीपर्यंत येते. मधल्या फुगीर भागावरून तिच्या योनीची जागा समजत होती. मी तिला जवळ येण्याचा इशारा केला. ती डौलदार चालीत आली. मी गुद्मार्लेल्या स्वरात म्हटले,"माझ्याकडे पाठ करून उभी राहतेस की खाली झोपतेस?" ती न बोलता पाठमोरी उभी राहिली. खरे तर संभोग हा तिच्यासाठी नूतन नसून, माझ्यासाठी मात्र तो नवीन होता. अर्थात तिला त्यात जास्त थ्रिल नव्हते पण मी काय करतोय हे तिला अनुभवायचे होते. कारण, जरी तिने संभोग सुख घेतले असले तरी ते टिपिकल पद्धतीने होते तसेच माझा मामा हा मद्यपी असल्याने कदाचित अलीकडे तो तितका समर्थ नसावा. अर्थात हे माझे मत होते. पलिकडील गोष्ट माहिती नाही. जशी ती पाठमोरी उभी राहिली तसे मी माझे हात तिच्या कमरेकडे नेले. थरथरत्या हातानी मी तिची अनावृत्त कंबर धरली आणि अंगातून विजेचे लोळ उत्रावेत तसे झाले. माझा श्वास वेगाने वाढला.

संथपणे मी तिची निकर खाली केलि. तिचे निमगोरे,पुष्ट नितंब माझ्या समोर उघडे पडले. काही ठिकाणी लालसर ठिपके होते. मी हलकेच त्यावर बोट फिरवले तशी ती सुस्कारत बोलली,"आह...मघाशी किती चावलास?" त्यावर मग काही बोललो नाही. हलकेच मी माझा चेहरा पुढे नेला आणि जिथे मी चावलों तिथे चुम्बने घेऊ लागलो. वेड्यासारखे मी तिचे नितंब चुम्बत होतो. मधुनच चुरत होतो. एक अलग नशा मी अनुभवत होतो. तरी माझे हात शांत नव्हते. तिची नाभि कुरवाळत कधी तिच्या केसानी झाकलेल्या योनिवर बोटे फिरवू लागलो हे मलाच समजले नाही. ती थोडी भानावर होती. मधुनच तिचे हात मला योनिवरून हटवित होते. पण काही उपयोग नव्हता. मध्येच मी योनी सोडली आणि दोन्ही हातानी तिचे नितंब चुरू लागलो, तिच्या उघड्या अंगाची चुम्बने घेऊ लागलो. तशी ती म्हणाली," आह.....आ.....अ....बस्स ...नन् आपले आऊच .....काय ..." पण कशाचे काय इकडे मी तिचा मदनमणि कुरवाळत होतो. योनितिल हा अग्रभाग बोटानी दाबताच तिचा विरोध संपुष्टात आला. ती गर्रकन फिरली आणि तशीच माझ्या अंगावर पडली. इकडे मी सुद्धा तप्त झालो होतो. मी संधि न सोडता तिला आवेगाने मिठीत घेतली. तिच्या ओठात ओठ घातले. आम्ही इतके अधीर झालो होतो की अनेकदा आमचे ओठ एकमेकाना भिड़त होते. कित्येकदा तिच्या वरच्या ओठाऐवजी मी तिच्या नाकाचे चुम्बन घेतले. खाली तर 'पानीपत' होत आले होते. तिने माझी आणि मी तिची अंतर्वस्त्रे कधी काढली काय माहीत.

ती माझी आणि मी तिची कंबर धरून एकमेकाना आवळत होतो. पण मी जास्त अधीर असल्याने, मी हाताने लिंग धरून घसकन तिच्या योनीत घुसविले. काय उबदार स्पर्श होता तो! पण अनुभवायाला वेळ कुठे होता? जसे लिंग आत गेले तसे तिने पायाची कैची करून मला जखडले. मग काय? जोरजोराने आमचे धक्के बसु लागले. खाली गुप्तांग आणि वर ओठ दोघे असे भिडले की सूटतच नव्हते. काही क्षणातच माझ्या कमरेत प्रचंड ऊर्जा जाणवू लागली आणि काही समजायच्या आत माझे स्पीड वाढले आणि पतन झाले. मी तिला एकदम गच्च धरून ठेवले. ती मात्र शांत झाली नव्हती, तिने पटकन माझ्या ओठातून ओठ काढून माझ्या कानाच्या पाळीला चावा घेतला. तत्क्षणी ओसरनारा जोर पुन्हा वाढला. तिला आणखी आवळत मी झुंज चालु ठेवली. काही क्षणात ती शांत झाली. दोघांच्या मांड्या चिकट झाल्या होत्या. धापा टाकत ती बाजुला झाली. मी देखिल कौमार्यभंग झाल्याने थकून गेलो होतो. पण मन हिरवट होते. ती डोळे मिटून पडली होती. तिची छाती अजूनही बंदिस्त होती. मी तिचा ब्लाऊस काढण्यास आरंभ केला. तिचे स्तन अनावृत्त केले. जास्त मोठे नव्हते.

दोन मुले झाली असल्याने स्तानाग्रे तपकिरी होती. तिच्या गालाचा हळूच चावा घेत म्हटले,"आंबे खुप लहान आहेत. चव कशी आहे?" "ज्याला खायचे आहेत त्याने बघावे!" असे ती म्हणताच मी तिचे स्तन चोखू लागलो. मधुनच स्तनाग्रे चावत होतो. सुखातिशयाने ती सुस्कारे सोडत होती. स्तन चोखट मी पुन्हा वर सरकलो आणि तिच्या जिभेला तोंडात घेत तिला जवळ खेचले. तिच्या डेरेदार नितम्बावरुन हात फिरवत मी तिचे ओठ,जीभ चोखत होतो. दरम्यान तिच्या योनिच्या स्पर्शाने माझे लिंग पुन्हा उभे राहू लागले. मी तिच्या कानात म्हटले,"अजुन एक डाव?" लगेच मला दूर करत ती म्हणाली,"चल हट! ओठ आणि नितंबाचे चुम्बन घेणार म्हणत सर्व दूकान घेतलेस. आता थोड़े रात्रिसाठी मला फ्रेश राहू दे. नाही तर तुझा मामा काय करेल?" "त्याला काय कमी आहे?" तिला जवळ घेत मी म्हणालो,"इतकी वर्षे त्याने मिठाई खाल्ली आहे. भरीस भर दुकानाचे त्यानेच उदघाटन केले आहे. ज़रा आम्ही बर्फी घेतली तर काय फरक पडतो?" असे म्हणत मी तिला घट्ट पकडले आणि तिच्या योनीत लिंग घालून मी तिच्यावर चढलो. ती काही बोलणार तोच मी तिच्या तोंडात सरळ जीभ सोडली आणि कंबर हलवू लागलो. यावेळी मी कितीवेळा वीर्य सोडले काय माहीत पण जेव्हा मी थकून दूर झालो तेव्हा तिचे ओठ शुष्क पडले होते. जोरजोराने ती धापा टाकत होती. खाली मांड्या मध्ये वीर्य आणि योनिरसाचे ओघळ साचले होते. थोड्या वेळाने आम्ही कपडे घातले व खाली गेलो. जिन्यात मी म्हटले,"परत कधी?" तर ती म्हणाली,"बघू! पण तू जीव काढतोस. श्वास देखिल घेऊ देत नाहीस." "अग हेच खरे थ्रिल आहे!"


raj..
Platinum Member
Posts: 3402
Joined: 10 Oct 2014 01:37

Re: Marathi sexi stori-मराठी स्टोरी

Unread post by raj.. » 19 Dec 2014 09:11

madhu ki chudai--marathi font

माज़या मराठी मित्रा आणि मैत्रिणिनो , आज मे तुम्हाला माज़ी स्वाताची आनंदी प्रणाई गोष्ट सांगत आहे. मेज़ नाव – महेश , 25 , पुणे . आता सुरवात करतो . ही एक रेआल स्टोरी आहे.

1 ½ वर्षापूर्वी मे एका कंपनी’त कामाला होतो. दर रोज कामाला बस ने जायचो. एकदा बस मधे एक सनडर मुलगी चढली , तिला बसायला जागा नसल्या मुळे ती उभिच राहिली , ती सनडर अँड सेक्सी दिसत असल्यामुळे मेज़ सारखे तिच्याकडे लक्ष्या जायला लागले. आमच्या दोघांची नाज़रणाज़र झाली. तेवढ्यात मज़ा स्टॉप आला , ती सुद्धा माज़यच स्टॉप ला उतरली. जाताना मी तिला स्माइल केले, टिनी पाहून न पहिल्या सारखे केले आणि निघून गेली.

दुसर्या दिवशी परत बस मधे ती चढली , आणि पुन्हा आमची नाज़रा नाज़र झाली , तेवढ्यात माज़या शेजारची जागा रिकामी झालायामुळे ती माज़या शेजारी बसली. वाउ सो सेक्सी ! स्पीड ब्रेकर च्या मुळे मला तिचा सेक्सी स्पर्श झाला आणि मज़ा लंड ताठ ज़ाला. मेज़ आंग गरम होऊ लागले, पण तेवधयात स्टॉप आलयमुले आम्ही दोघे उतरलो. उतरल्यावर मी तिला स्माइल करून तिचे नाव विचारले , टिनी हसून तीच नाव ‘मधु’ सांगितले , तिने मेज़ नाव विचारले , मे ‘महेश’ सांगितले. आणि चालता चालता आम्ही गप्पा मारू लागलो. तिचे ऑफीस आल्यावर मी तिला बाइ करून पुढे माज़या ऑफीस वर गेलो. उद्या रविवार असल्यामुळे आमची भेट होणार नव्हती. मेज़ ऑफीस सुटल्यावर मी तिच्या ऑफीस बाहेरच्या रोड वर चाकारा मारू लागलो. एक तसानंतर ती मला दिसली , तिने माज़या जवळ येऊन मला विचारले , कै करत आहेस. मी सांगितले तुज़ी वाट पाहतोय , ती विचारले का?, मी सांगितले सहजच , तिने परत विचारले , पण का ?. मी सांगितले सहजच. मी तिला कॉफी पिण्यासाठी ऑफर केली, ती चालेल म्हणाली. आम्ही चालत चालत पूवूना कोफ्फे मधे गेलो आणि कॉफी पीट असताना मज़ा चुकुन तिचा पायाला पाय लागला , मी सॉरी म्हणालो , ती बोलली अरे असे हॉनारच आहे त्यात सॉरी कशासाठी. मला बरे वाटले. कॉफी पिल्यानंतर संभजी बौगेच्या रोड ने चालताना तिला रोड क्रॉस करताना मी तिचा हात पकडला आणि रोड क्रॉस केला. तू हसत मज़यशी गप्पा मारत होती. मी तिचा हात सोडळच नाही. बौगेत गेल्यावर , एका झाडाखाली बासाल्वावर मी तिच्या कडे पाहत होतो , टिनी विचारले कै पाहतो आहेस , मी सांगितले , ‘ मधु तू किती सनडर दिसतेस्’ , तिने इसससष्च केले. मग मी गजरा वाल्याकडून गजरा घेऊन तिला दिला. ती म्हटली माज़या केसात तूच घाल. तिच्या केसात गजरा घातल्या नंतर मी तिच्या खांद्यावर हात ठेवला , तिने तिचे डोके माज़या खांद्यावर ठेवले. ती म्हणाली आता खूप उशीर होत आहे आता घरी जायला हवे , मी विचारले पुन्हा केव्हा भेटणार ? उद्या बेतूया आपण पुन्हा . तिने हसून चालेल सांगितले.

आज रविवार , आज आम्ही भेटणार , आज सकाळी माज़या नेहमीच्या बस मधे गर्दी नव्हती , ती टिच्छा स्टॉप आल्यावर बसमधे चढली आणि माज़या शेजारी येऊन बसली. आज तिने गुलाबी रंगाचा पंजाबी ड्रेस , आणि मस्त सेंट मारला होता. डेक्कन ला उतर्लवर मी तिला म्हणालो आज आपण कदकवासला धर्णावर जौ. खडकवासला धर्णावर गेल्यावर आम्ही पलीकडच्या बाजूला पानाच्या किनारी बसलो. तिच्या खांद्यावरून मज़ा हात मी तिच्या कंवर फिरवू लागलो, त्याचनांतर तिच्या गालावर आणि ओठवर फिरवू लागलो, आणि आणि तिच्या ओतकडे पाहत तिचे तोंड जवळ ओढत मी तिचा ओठवर पप्पी घेतली, तिने लगेच तिचे ओठ बाजूला घेतले , मी टाइल विचारले , राग आला का ? ती काही बोलली नाही, मग मी पुन्हा तिची पप्पी घ्यायला सुरवात केली एक मिनिटाच्या किस नंतर आम्ही परत गप्पा मारत बसलो. कारण आमच्या बाजूला बरेचसे कपल्स बसले आसल्यामुळे मला जास्त काही करता येत नव्हते, थोड्या वेळा नंतर , आम्ही कोळदर्िंक्स पिण्यासाठी पुँहरॉआड वर आलो. तिथे मला मज़ा मित्रा भेटला , तो म्हणाला ‘ ही जागा चांगली नाही ए , तू हतून थोडे पुढे ‘ शंतीवन’ आहे तिथे जा. एकदम मस्त जागा आहे. डिस्टर्ब करायला कोणीही नाही. त्या नंतर आम्ही शंतीवन ला गेलो , एकदूम मस्त जागा, फार्म हाउस टाइप. तिथे वॉचमन विचारल्यावर त्यानी एक रूम घेण्यास सांगितले त्याला दोनशे रुपये दिले, शंतीवन मधे फिरताना एकदूम मस्त एकढ्या जूंगलत आल्यासारखे वाटत होते . तेथील गेस्ट रूम ची चाववी घेऊन अँड स्नॅक्स घेऊन आम्ही गेस्ट रूम वर आलो. रूम मध्य आल्यावर दर लावून घेतले , बेड वर बसून तिची पप्पी घेण्यास सुरवात केली , तिची सुद्धा तीच इश्सचा होती, किस घेत असतानाच दुसर्या हाताने मी तिचे बॉल दबायला सुरवात केली, तिच्या धूंग्ञावरून हात फिरवत , तिच्या ड्रेस ची चैन काढली . ड्रेस काढल्यावर तिचे टपोरे बॉल , ब्रा मधून बाहेर डोकावत एकदूम मस्त वाटत होते. तिचा सलवार काढला. आता ती फक्त ब्रा आणि चाडदी वर होती. मी सुद्धा मेज़ कपडे काढले , चाडदी सोडून. पुन्हा बेड वर तिच्या अंगावर झोपून तिच्या संपूर्णा आंगाचे किस घेत घेत तिच्या ब्रा सोडले , तिचे बॉल डबात डबात , चोखायला सुरवात केली. तिच्या तोंडातून फक्त सष्स्स.......... आ............. उम्म्म ……… येत होते , मी तिची चाडदी काढली आणि माज़ी चाडदी सुद्धा काढली, तिच्या मंडीची पप्पी घेत तिच्या योनीच्या केसावरून हात फिरवत योनित बोट घातले. बोट आत बाहेर केल्यानंतर ते बोट मे छाटले , आणि तिच्या योनीची पापी घेतली, तिची योनी छात्तात चाटात होतो तेवढ्यात तिचे पाणी तिच्या योनितून बाहेर येऊ लागले , मग मे 69 पोज़िशन ने मज़ा बुला तिच्या तोंडात दिला आणि चोखायला सांगीला. पाच मिनिटनी आम्ही मग बेड वर सरत तिच्या ज़ोपून मी मज़ा लंड तिचे पाय फॅक्वत टिचहाया योनित घालताना ती हुंडके देऊ लागली , मग मे हलू हलू करून धोडे धोडे धक्के देत मज़ा 8” लंड तिच्या आत घातला , हलू हलू धाके दिल्यावर , मज़ा स्पीड वाढविला आणि त्याच्यानंतर मेज़ विर्‍या तिच्या योनित सोडले. आम्ही दोघे त्यनन्नतर शांत पाच मिनिटे पडून राहिलो. त्या नंतर मी तिला विचारले तुला मज़ा आली का ती होई महनाली, मी पुन्हा तिचे किस घेण्यास सुरवात केली , मज़ा पुन्हा एकदा एकदूम कडक ज़ाला , तिने तो तिच्या तोंडात घेऊन चोखायला सुरवात केली , त्या नंतर मी तिला भिंतीला धरून उधे राहायला सांगून तिच्या योनित पुन्हा मज़ा लंड घातला. हलू हलू धक्के देत , तिला परत कुत्र्या च्या स्टाइल मधे थांबायला सांगून परत तिच्या योनित लंड घालून धक्के दिले . त्या नंतर मेज़ विर्‍या तिच्या योनित सोडले. परत आम्ही बेड वर शांत पडलो. ती म्हणाली आता उशीर होऊ लागला आहे आपल्याला जायला पाहिजे , मी तिला म्हणालो चालेल, आपण आतल्या बातरूम मधे एकटरा शवर घेऊन परत जौ. शवर घेताना , तिचे आंग चोलताना , मज़ा परत एकदा कडक झाला आणि आम्ही उभयानेच संबोघाचा आनंद घेतला. आता आम्हाला एकदूम फ्रेश वाटत होते , परत येतं तिला विचारले आता पुन्हा कडधी , तिने सांगितले पुढच्या रविवार. ती तिच्या घरी निघून गेली.

ही माज़ी पहिलीच स्टोरी आहे त्यामुळे सामज़ौन घ्या. तुम्हाला माज़ी स्टोरी कशी कै , वाटली ते मला सांगा.